Nowoczesne metody pomiarowe w produkcji elementów metalowych

Produkcja precyzyjnych elementów metalowych wymaga nie tylko wysokiej jakości materiałów i narzędzi, ale także dokładnej i niezawodnej kontroli jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzaniu, czy wyprodukowane elementy spełniają określone wymagania i tolerancje dotyczące wymiarów, kształtu, powierzchni, właściwości mechanicznych i innych parametrów. Kontrola jakości ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności, bezpieczeństwa i funkcjonalności produktów, a także minimalizację kosztów i odpadów produkcyjnych.

Tradycyjne metody pomiarowe, takie jak suwmiarki, mikrometry, zegary porównawcze, czy czujniki siłownika, są często niewystarczające lub niewygodne do zastosowania w produkcji elementów metalowych o skomplikowanych kształtach, małych rozmiarach, wysokiej dokładności lub delikatnej strukturze. Dlatego coraz większe znaczenie mają nowoczesne metody pomiarowe, które wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak skaning laserowy, interferometria, czy tomografia komputerowa. Te metody pozwalają na szybkie, dokładne i nieinwazyjne pomiary elementów metalowych, nawet tych o trudnym dostępie lub nieregularnej geometrii. W tym artykule przedstawimy podstawowe zasady działania, zalety i zastosowania tych nowoczesnych metod pomiarowych w produkcji elementów metalowych.

Skaning laserowy

Skaning laserowy jest metodą pomiarową, która polega na oświetlaniu badanego elementu wiązką lasera i rejestrowaniu odbitego światła przez detektor. Na podstawie zmiany kąta odbicia i czasu przelotu wiązki lasera można obliczyć odległość między detektorem a punktem na powierzchni elementu. Skanując element w różnych kierunkach, można uzyskać trójwymiarowy obraz jego kształtu i wymiarów.

Zalety skaningu laserowego to:

 • wysoka dokładność i rozdzielczość pomiarów, nawet w zakresie mikrometrów
 • możliwość pomiaru elementów o dowolnym kształcie i wielkości, w tym o skomplikowanej geometrii, wklęsłych lub wypukłych powierzchniach, czy ostrych krawędziach
 • szybkość i łatwość pomiarów, bez konieczności dotykania lub przenoszenia elementu
 • możliwość pomiaru elementów w trakcie ich produkcji lub pracy, bez wpływu na ich funkcjonowanie
 • możliwość pomiaru elementów o wysokiej temperaturze, napięciu, czy polu magnetycznym, bez ryzyka uszkodzenia lub zakłócenia
 • możliwość pomiaru elementów w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak wilgoć, kurz, czy wibracje

Zastosowania skaningu laserowego w produkcji elementów metalowych to:

 • kontrola jakości i dopasowania elementów, np. sprawdzanie wymiarów, kształtu, położenia, czy odchyłek geometrycznych
 • weryfikacja zgodności elementów z projektem lub modelem CAD, np. porównywanie rzeczywistego kształtu elementu z jego cyfrowym odpowiednikiem
 • odwzorowanie i rekonstrukcja elementów, np. tworzenie cyfrowych kopii elementów do celów dokumentacyjnych, archiwalnych, czy edukacyjnych
 • inżynieria odwrotna, np. odtwarzanie projektu lub funkcji elementu na podstawie jego fizycznego kształtu
 • badanie zużycia i uszkodzeń elementów, np. ocena stopnia zużycia powierzchni, pęknięć, czy deformacji elementów
 • badanie właściwości fizycznych elementów, np. pomiar współczynnika odbicia, współczynnika załamania, czy dyfrakcji światła przez elementy

TOKAR CNC Technology

Interferometria

Interferometria jest metodą pomiarową, która polega na wykorzystaniu zjawiska interferencji fal świetlnych. Interferencja to nakładanie się fal świetlnych pochodzących z różnych źródeł lub przejścia przez różne ośrodki. W zależności od fazy i amplitudy fal, interferencja może być konstruktywna (wzmocnienie) lub destruktywna (osłabienie) światła. Na podstawie wzorca interferencyjnego, czyli rozkładu jasności i ciemności na ekranie lub detektorze, można wnioskować o właściwościach badanego elementu lub ośrodka.

Zalety interferometrii to:

 • bardzo wysoka dokładność i rozdzielczość pomiarów, nawet w zakresie nanometrów
 • możliwość pomiaru elementów o gładkich i lustrzanych powierzchniach, które odbijają światło
 • możliwość pomiaru elementów o małych rozmiarach, np. włókien optycznych, mikroczujników, czy nanocząsteczek
 • możliwość pomiaru elementów w warunkach próżni, bez wpływu na ich właściwości
 • możliwość pomiaru elementów w ruchu, np. drgań, fal, czy rotacji
 • możliwość pomiaru elementów w różnych zakresach długości fali, np. widzialnym, podczerwonym, czy ultrafioletowym

Zastosowania interferometrii w produkcji elementów metalowych to:

 • kontrola jakości i dopasowania elementów, np. sprawdzanie płaskości, równoległości, czy kąta nachylenia powierzchni elementów
 • badanie topografii i chropowatości powierzchni elementów, np. pomiar wysokości, szerokości, czy odległości między nierównościami na powierzchni elementów
 • badanie naprężeń i odkształceń elementów, np. pomiar zmiany długości, kształtu, czy kąta elementów pod wpływem sił zewnętrznych
 • badanie dyfrakcji i rozpraszania światła przez elementy, np. pomiar kąta dyfrakcji, intensywności, czy polaryzacji światła przechodzącego przez elementy
 • badanie optycznych właściwości elementów, np. pomiar współczynnika załamania, współczynnika odbicia, czy współczynnika absorpcji światła przez elementy

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa jest metodą pomiarową, która polega na uzyskiwaniu obrazów przekrojów badanego elementu za pomocą promieniowania elektromagnetycznego, np. promieni X, gamma, czy neutronów. Promieniowanie to przenika przez element i jest częściowo pochłaniane przez jego różne części, w zależności od ich gęstości i składu. Na podstawie różnicy pochłaniania promieniowania przez element można uzyskać obraz jego wewnętrznej struktury, np. grubości, porowatości, czy obecności pustek, pęknięć, czy wad materiałowych. Obrazy przekrojów są następnie łączone za pomocą algorytmów komputerowych w trójwymiarowy model elementu, który można analizować i wizualizować.

Zalety tomografii komputerowej to:

 • możliwość pomiaru elementów o dowolnym kształcie i wielkości, w tym o skomplikowanej geometrii, złożonej strukturze, czy zintegrowanych podzespołach
 • możliwość pomiaru elementów bez niszczenia ich lub ingerowania w ich właściwości, np. bez cięcia, rozbierania, czy obróbki
 • możliwość pomiaru elementów w trakcie ich produkcji lub pracy, np. badanie zmian strukturalnych, termicznych, czy mechanicznych pod wpływem obciążeń
 • możliwość pomiaru elementów w różnych zakresach energii promieniowania, np. niskiej, średniej, czy wysokiej, w zależności od rodzaju i grubości materiału
 • możliwość pomiaru elementów w różnych trybach tomografii, np. transmisyjnej, emisyjnej, czy dyfrakcyjnej, w zależności od rodzaju i źródła promieniowania

Zastosowania tomografii komputerowej w produkcji elementów metalowych to:

 • kontrola jakości i dopasowania elementów, np. sprawdzanie wymiarów, kształtu, czy położenia elementów
 • badanie struktury i składu elementów, np. pomiar gęstości, porowatości, czy składu chemicznego elementów
 • badanie defektów i uszkodzeń elementów, np. wykrywanie pustek, pęknięć, czy wad materiałowych w elementach
 • badanie właściwości fizycznych elementów, np. pomiar współczynnika pochłaniania, współczynnika rozpraszania, czy współczynnika dyfrakcji promieniowania przez elementy
 • badanie zachowania i zmian elementów, np. badanie zmian strukturalnych, termicznych, czy mechanicznych elementów pod wpływem obciążeń

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy trzy nowoczesne metody pomiarowe, które wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak skaning laserowy, interferometria, czy tomografia komputerowa, do kontroli jakości w produkcji precyzyjnych elementów metalowych. Te metody pozwalają na szybkie, dokładne i nieinwazyjne pomiary elementów, nawet tych o trudnym dostępie lub nieregularnej geometrii. Te metody mają wiele zalet i zastosowań w różnych aspektach produkcji elementów metalowych, takich jak kontrola jakości, badanie struktury, badanie defektów, badanie właściwości, czy badanie zachowania elementów. Te metody stanowią ważne narzędzie do zapewnienia wysokiej jakości, niezawodności i funkcjonalności produktów metalowych, a także do optymalizacji procesów produkcyjnych i redukcji kosztów i odpadów.

Podobne artykuły